Föreningen har en miljögrupp som har tagit fram en miljöplan med hållbarhetsperspektiv som har fastställts av föreningens styrelse. I planen lyfts sex särskilt viktiga områden fram.

Föreningens miljöpåverkan, och möjlighet att påverka, bedöms vara störst inom områdena:

  • Genomförande av reparationer och underhåll
  • Kunskapsspridning
  • Upphandling (och inköp)
  • Avfallshantering
  • Energianvändning – el och uppvärmning
  • Ekologi

Ladda ned föreningens miljöplan (uppdaterad i mars 2022, pdf)

Bilaga 1: Miljöstatistik

Bilaga 2: Genomförda åtgärder under 2021

Miljöstatistik

Avfallshantering

Vid tömning av kärlen för övrigt hushållsavfall och matavfall mäts mängden av SEOM. Avfallstaxan fungerar så att kostar mindre med matavfall, det lönar sig alltså att källsortera matavfall!

Under 2021 var den totala avfallsmängden (matavfall plus övrigt hushållsavfall) 31,1 ton. Det är en minskning med 7 procent (20 kg per hushåll) jämfört med 2020.

Det är det övriga hushållsavfallet som står för minskningen. Mängden matavfall ligger på i stort sett samma nivå som året innan, 94 kg per hushåll jämfört med 97 kg år 2021, och utgör 37 procent av den totala avfallsmängden. Övrigt hushållsavfall har däremot minskat från 178 kg till 161 kg per hushåll.

Diagram: Total mängd hushållsavfall:

Tre linjer visar utvecklingen för mängden avfall

Total mängd hushållsavfall i kilo per år 2015-2021.

Energianvändning – el och uppvärmning

Uppvärmningen av lägenheterna och varmvattnet sker med fjärrvärme från Sollentuna Energi & Miljö AB, SEOM. Poolen värms både med fjärrvärme och via solpanelerna som sitter på kvartershuset vid poolen. Värmekostnaden står för omkring 18 procent av månadsavgifterna.

Under år 2021 var föreningens totala energianvändning för uppvärmning och varmvatten 1 840 MWh, vilket motsvarar ca 166 kWh/m². Värmeförbrukningen har legat på ungefär denna nivå de senaste fem åren.

Drygt 15 procent av den totala värmeförbrukningen används för uppvärmning av vatten. Värmen köps från SEOM.

Den totala elanvändningen för föreningens gemensamma anläggningar under år 2021 var 82,4 MWh vilket är på samma nivå som året innan.

Diagram: Värmeförbrukning, fjärrvärme:

Staplar visar förbrukning på jämn nivå under flera års tid.

Värmeförbrukning, MWh, per år 2013-2021.

Solpanelerna producerar el och värme

Solpanelerna producerar ungefär lika mycket el och värme.

  • Solpanelen på taket till byggnaden vid lilla poolen bidrar med mindre än 0,5 procent av det totala värmebehovet.
  • Solpanelerna på taket till föreningslokalen och tvättstugan täckte ca 6 procent av elbehovet, resten köptes från SEOM.

Diagram: Energiproduktion i solpanelerna kWh/år:

Två staplar per år visar hur mycket el och värme solpanelerna har producerat

Energiproduktion (el och värme) från solpanelerna år 2013-2021.

Elförbrukningen för respektive lägenhet samt laddstolpar för bil betalas av respektive lägenhetsinnehavare och ingår inte i statistiken som miljögruppen tar fram.

Vattenanvändning

Totala vattenanvändningen i föreningen har sedan 2014 legat relativt stabilt på cirka 13 500 kubikmeter per år. Under 2021 var vattenförbrukningen 13 400 kubikmeter vilket motsvarar 300 liter per lägenhet och dygn. Per person var vattenanvändningen cirka 147 liter per dygn under 2021.

Cirka 35 procent av den totala vattenförbrukningen är varmvatten.