Föreningen har en miljögrupp som har tagit fram en miljöplan med hållbarhetsperspektiv som har fastställts av föreningens styrelse. I planen lyfts sex särskilt viktiga områden fram.

Föreningens miljöpåverkan, och möjlighet att påverka, bedöms vara störst inom områdena:

  • Genomförande av reparationer och underhåll
  • Kunskapsspridning
  • Upphandling (och inköp)
  • Avfallshantering
  • Energianvändning – el och uppvärmning
  • Ekologi

Föreningens miljöplan (uppdaterad i mars 2023, pdf)

Bilaga 1: Miljöstatistik (pdf) 

Bilaga 2: Genomförda åtgärder (pdf)

 

Miljöstatistik

Avfallshantering

Den totala mängden avfall under 2022 var 28.5 ton, vilket är en minskning med 8% jämfört med 2021. Matavfallet utgör 37% av det totala hushållsavfallet. Räknat per hushåll (lägenhet) utgjorde matavfallet 87 kg och övrigt hushållsavfall 147 kg under 2022.

Diagram: Total mängd hushållsavfall per år, 2015-2022:

Värmeförbrukning

Uppvärmning av lägenheter och lokaler och av varmvatten görs med fjärrvärme från SEOM.

Poolen värms främst med fjärrvärme, men solpanelerna som sitter på taket på bastubyggnaden bidrar också.

För att kunna jämföras över åren är uppgifterna om värmeanvändningen klimatkorrigerad. Under 2022 var föreningens totala klimatkorrigerade energianvändning för uppvärmning och varmvatten 1760 MWh, vilket motsvarar 158 kWh/m².

Drygt 15% av värmen används för att göra varmvatten.

Diagram: Värmeförbrukning, MWh, per år 2013-2022:

Elförbrukning

Föreningens gemensamma el används för belysning och maskiner i tvättstugor och andra gemensamma lokaler, för ytterbelysning och till motorvärmare. Den el som används för elbilsladdning ingår inte i den rapporterade elförbrukningen.

Den gemensamma elförbrukningen har minskat från år till år under de senaste tio åren tack vara elbesparingsåtgärder, framför allt byte till effektivare maskiner i tvättstugorna och succesivt byte till LED i ytterbelysningen. Under 2022 förbrukades 78 100 kWh, vilket är 5% lägre än föregående år.

Diagram: Elförbrukning i föreningens gemensamma utrymmen, kWh per år 2013-2022:

El till billaddning

De första laddboxarna för elbilar installerades 2019. Då sattes laddboxar upp på 12 parkeringsplatser och under 2022 på ytterligare 8 parkeringsplatser. Laddplatserna hyrs ut till boende som har elbil. Under 2022 användes totalt 32 600 kWh för laddning av bilar. Sedan de första laddboxarna installerades har boende laddat sina bilar med totalt 74 100 kWh och därmed kunnat köra ca 37 000 mil på el.

Energiproduktion i solpanelerna

Föreningen har solceller för elproduktion på taket till föreningslokalen och tvättstugan och solpaneler för värmeproduktion på taket till bastubyggnaden. Solcellerna och solpanelerna har en genomsnittsproduktion på ca 7 800 kWh/år av el och 7 900 kWh värme. Under 2022 producerades 7 950 kWh el och 9 670 kWh värme.

Solcellerna är mest produktiva under april-oktober då ca 90% av årsproduktionen sker. Under den perioden är vår momentana elanvändning lägre än produktionen av solel och därför matas överskottet tillbaka in på nätet till SEOM. Vi utnyttjar själva ca 5 800 kWh/år av solelen. Under 2022 motsvarade det drygt 7% av vår gemensamma elförbrukning. Den värme som produceras användes i sin helhet och bidrar till att värma poolen och förvärma vattnet som skall bli varmvatten men bidrar bara med ca 0,5% av det totala värmebehovet.

Diagram: Energiproduktion (el och värme) från solpanelerna:

Vattenanvändning

Den totala vattenförbrukningen låg under 2022 på 12 200 m3 vilket motsvarar 275 liter per lägenhet och dygn.
Varmvatten utgjorde 38% av den totala vattenförbrukningen.

Diagram: Total vattenanvändning, kubikmeter per år 2014-2022: