Föreningen har en miljögrupp som har tagit fram en miljöplan med hållbarhetsperspektiv som har fastställts av föreningens styrelse. I planen lyfts några områden fram:

 • Genomförande av reparationer och underhåll
 • Kunskapsspridning
 • Upphandling och inköp
 • Avfallshantering
 • Energianvändning – el och uppvärmning
 • Vattenanvändning
 • Motorredskap, kemikalier och drivmedel
  Ekologi

Föreningens miljöplan (uppdaterad i mars 2024, pdf)

Bilaga 1: Miljöstatistik (pdf) 

Bilaga 2: Genomförda åtgärder (pdf)

 

Miljöstatistik

Avfallshantering

Under 2023 var den totala mängden avfall (matavfall plus övrigt hushållsavfall)  25.4 ton. Detta är en minskning med 11 procent jämfört med året innan.

Matavfallet utgjorde 40 procent av det totala avfallet, vilket är den högsta andelen sedan 2015 när vi började mäta. Detta tyder på att vi blir allt bättre på att sortera ut vårt matavfall.

Räknat per hushåll (lägenhet) utgjorde matavfallet 83 kg och övrigt hushållsavfall 125 kg under 2023.

Diagram: Total mängd hushållsavfall i kilo per år, 2015-2023:

Diagram med linjer som visar utvecklingen på kilo avfall

Värmeförbrukning

Uppvärmning av lägenheter och lokaler och av varmvatten görs med fjärrvärme från SEOM.

Poolen värms främst med fjärrvärme, men solpanelerna som sitter på taket på bastubyggnaden bidrar också.

Värmeförbrukningen har under flera år legat på en relativt konstant nivå. Under 2023 var föreningens totala gradtalskorrigerade energianvändning för uppvärmning och varmvatten 1730 MWh, vilket motsvarar 156 kWh/m².

Drygt 15 procent av värmen används för att göra varmvatten.

Diagram: Värmeförbrukning, gradtalskorrigerad, MWh, per år 2014-2023:

stapeldiagram visar förbrukning av värme per år

Elförbrukning

Den el som används för elbilsladdning ingår inte i den rapporterade elförbrukningen.

Den gemensamma elförbrukningen har minskat från år till år under de senaste 10 åren tack vara elbesparingsåtgärder, framför allt byte till effektivare maskiner i tvättstugorna och succesivt byte till LED i ytterbelysningen.

Under 2023 förbrukades 76 900 kWh, vilket är marginellt lägre än föregående år.

Diagram: Elförbrukning i föreningens gemensamma utrymmen, kWh per år 2014-2023:

Staplar visar elförbrukning

Energiproduktion i solpanelerna

Föreningen har solceller för elproduktion på taket till föreningslokalen och tvättstugan och solpaneler för värmeproduktion på taket till bastubyggnaden. Solcellerna och solpanelerna har en genomsnittsproduktion på ca 7 700 kWh/år av el och 8 100 kWh/år värme. Under 2023 producerades 7 300 kWh el och 10 700 kWh värme.

Solcellerna är mest produktiva under april-oktober då ca 90% av årsproduktionen sker. Under den perioden är vår momentana elanvändning lägre än produktionen av solel och därför matas överskottet tillbaka in på nätet till SEOM. Under 2023 utnyttjade vi själva ca 5 500 kWh av solelen vilket motsvarade 7 procent av vår gemensamma elförbrukning.

Den värme som produceras användes i sin helhet och bidrar till att värma poolen och förvärma vattnet som skall bli varmvatten men bidrar bara med ca 0,5% av det totala värmebehovet.

Diagram: Energiproduktion (el och värme) från solpanelerna:

Diagram med två staplar per år visar produktion av el och värme

El till billaddning

2019 sattes laddboxar upp på 12 parkeringsplatser och under 2022 på ytterligare 8 parkeringsplatser. Laddplatserna hyrs ut till boende som har elbil.

 • Under 2023 användes totalt 44 300 kWh för laddning av bilar.
 • Sedan de första laddboxarna installerades har boende laddat sina bilar med totalt 118 400 kWh och därmed kunnat köra ca 59 000 mil på el.

Vattenanvändning

Den totala vattenförbrukningen låg fram t o m 2019 relativt stabilt på ca 13 500 kubikmeter per år. Efter en tydlig ökning under det första pandemiåret 2020 har den sedan visat en minskande trend och låg under 2023 på 12 000 kubikmeter vilket motsvarar 270 liter/lägenhet, dygn. Ca 40 procent av vattnet var varmvatten.

Diagram: Total vattenanvändning, kubikmeter per år 2014-2022:

staplar i diagram visar vattenförbrukning