Föreningen har en miljögrupp som har tagit fram en miljöplan med hållbarhetsperspektiv som har fastställts av föreningens styrelse. I planen lyfts sex särskilt viktiga områden fram.

Föreningens miljöpåverkan, och möjlighet att påverka, bedöms vara störst inom områdena:

  • Genomförande av reparationer och underhåll
  • Kunskapsspridning
  • Upphandling (och inköp)
  • Avfallshantering
  • Energianvändning – el och uppvärmning
  • Ekologi

Ladda ned föreningens miljöplan (uppdaterad i april 2021, pdf)

Bilaga 1: Miljöstatistik

Bilaga 2: Genomförda åtgärder

Miljöstatistik

Avfallshantering

Vid tömning av kärlen för övrigt hushållsavfall och matavfall mäts mängden av SEOM. Avfallstaxan fungerar så att kostar mindre med matavfall, det lönar sig alltså att källsortera matavfall!

Föreningens totala mängd övrigt hushållsavfall (dvs matavfall plus övrigt hushållsavfall) var under 2020 33,5 ton, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med 2019.

Mängden matavfall ökade och utgör nu 35 procent av den totala avfallsmängden, den ökade från 78 kg till 97 kg per hushåll.

Övrigt hushållsavfall ökade från 159 kg till 178 kg per hushåll.

Diagram: Total mängd hushållsavfall

Total mängd hushållsavfall i kilo per år 2015-2020.

Energianvändning – el och uppvärmning

Uppvärmningen av lägenheterna och varmvattnet sker med fjärrvärme från Sollentuna Energi & Miljö AB, SEOM. Poolen värms både med fjärrvärme och via solpanelerna som sitter på kvartershuset vid poolen. Värmekostnaden står för omkring 20 procent av månadsavgifterna.

Under år 2019 var föreningens totala energianvändning för uppvärmning och varmvatten 1 820 MWh, vilket motsvarar ca 169 kWh/m². För uppvärmningen av vattnet används drygt 15 procent av den totala värmeförbrukningen. Värmen köps från SEOM.

Den totala elanvändningen för föreningens gemensamma anläggningar under år 2020 var 83,4 MWh. Det innebär en minskning med 4 procent sedan år 2019.

Diagram: Värmeförbrukning, fjärrvärme:

Värmeförbrukning, MWh per år 2013-2020.

Solpanelerna producerar el och värme

Solpanelerna producerar ungefär lika mycket el och värme. Genomsnittsproduktionen är ca 7 800 kWh/år av både el och värme.

  • Solpanelen på taket till byggnaden vid lilla poolen bidrar med mindre än 0,5 procent av det totala värmebehovet.
  • Panelerna på taket till föreningslokalen och tvättstugan täckte ca 7 procent av elbehovet, resten köptes från SEOM.

Solpanelerna är mest produktiva under april–oktober då ca 90 procent av årsproduktionen av el och värme sker. Under den perioden är vår elanvändning lägre än produktionen av solel och därför matas överskottet tillbaka in på nätet till SEOM.

Den mängd solel som vi själva utnyttjade år 2020 var 5800 kWh, vilket motsvarade 7 procent av den totala elförbrukningen detta år.

Diagram: Energiproduktion i solpanelerna kWh/år

Energiproduktion (el och värme) från solpanelerna på taken till föreningslokal och tvättstuga samt byggnaden vid lilla poolen per år mellan åren 2013–2020.

Elförbrukningen för respektive lägenhet samt laddstolpar för bil betalas av respektive lägenhetsinnehavare och ingår inte i statistiken som miljögruppen tar fram.

Vattenanvändning

Den totala vattenanvändningen i föreningen har legat på cirka 13 500 m3 per år under flera år, men ökade år 2020 till cirka 14 500 m3.  Det motsvarar 326 liter per lägenhet och dygn. Detta är 24 liter mer än genomsnittsförbrukningen tidigare år. Per person var vattenanvändningen cirka 159 liter per dygn under 2020.  (I Sverige uppskattas den genomsnittliga förbrukningen av vatten per person och dygn till 157 liter.)

Cirka 35 procent av den totala vattenförbrukningen är varmvatten.

Läs mer om vårt miljöarbete: Detta gjordes under 2020