Här hittar du viktig information om vilka regler som gäller när du vill bygga om i din lägenhet!

Varje lägenhet är en del av vår gemensamma fastighet. Under åren som gått sedan husen byggdes 1976 har en hel del ombyggnader, både in- och utvändigt, gjorts av bostadsrättshavare. För att du skall kunna se hur lägenheten ursprungligen såg ut finns planritningar för varje lägenhetsstorlek.

Ansvar

Enligt föreningens stadgar ansvarar den boende för underhåll och reparationer av lägenheten. Ansvaret omfattar också enligt stadgarna alla yttre och inre förändringar, ombyggnader eller tillbyggnader oavsett om de utförts av den boende själv eller av någon tidigare innehavare. Ansvaret överförs alltså till den nya innehavaren vid överlåtelse. För alla förändringar gäller att den boende ansvarar för eventuella skador på fastigheten i samband med byggnationen eller till följd av felaktigt utfört arbete och/eller bristande underhåll och skötsel av ändringen.

Efter lägenhetsbesiktningen hösten 2012 har styrelsen lagt upp en förteckning över de förändringar som gjorts på varje lägenhet till dess. För att förteckningen skall vara aktuell skall du informera styrelsen om alla förändring du gör oberoende av om det är ”avsevärda förändringar” som kräver styrelsens godkännande (se nedan) eller mindre förändringar till exempel isolering av förrådet. Det är viktigt att köparen får korrekt information från säljaren om vilka redan genomförda förändringar han/hon övertar ansvaret för. Därför skall rapporten från lägenhetsbesiktningen 2012 lämnas över till köparen vid försäljning av bostadsrätten. Dessutom är det viktigt att köparen får information om förändringar som utförts sedan dess.

Enligt stadgarna får bostadsrättsinnehavaren inte göra ”avsevärda förändringar” i lägenheten utan styrelsens godkännande. Därför ska du alltid fråga styrelsen om du vill göra sådana ändringar.

Förändringar som kräver styrelsens godkännande (”avsevärda förändringar”)

Med ”avsevärda förändringar” avses ingrepp i bärande konstruktioner (bärande väggar) och ändring av befintliga ledningar för vatten, avlopp, el, ventilation och värme samt alla förändringar av fastighetens yttre. Om du vill göra sådana ändringar ska du alltid ansöka om och ha fått godkännande från styrelsen innan du påbörjar arbetet.

Till yttre förändringar räknas förändringar som berör fastighetens fasader. Hit hör allting utvändigt, till exempel tak, väggar, fönster och dörrar både på hus och förråd, plank och högre staket.

Invändiga förändringar som du skall ansöka om tillstånd för är ingrepp i bärande konstruktioner till exempel om du vill vidga öppningen mellan vardagsrum och sovrum eller ta upp en extra dörr från vardagsrummet till klädkammaren. Andra invändiga förändringar som också kräver styrelsens godkännande är ombyggnader som medför att ledningar för vatten, avlopp, el, ventilation eller värme påverkas eller flyttas. Det kan vara renovering av badrum, flytt av spis och fläkt eller diskbänk i köket, omdragning av vattenledningar eller avlopp/golvbrunn, installation av golvvärme (OBS: endast elburen golvvärme är tillåten) och borttagning eller flytt av ett element. Om du vill ta upp lucka till vind, som många redan har gjort, skall du också ha ett godkännande av styrelsen.

Ansökan om styrelsens tillstånd till ombyggnader

Ansökan om tillstånd från styrelsen för en ombyggnad skall göras skriftligt. Du skall ge en beskrivning och ritning över vad du vill göra och ange vilken hantverkare som skall utföra ombyggnaden. Om det är en yttre förändring skall du bifoga grannarnas godkännande. Du ansöker med hjälp av blanketten nedan. Den ifyllda blanketten lämnas till vicevärden och ansökan kommer att behandlas på nästa styrelsemöte. 

Ladda ned och fyll i bankett för ansökan om styrelsens tillstånd till ombyggnad

Bygglov och godkännande från kommunen – ditt ansvar

För en del förändringar krävs förutom styrelsens godkännande även utlåtande /godkännande från byggnadsnämnden i kommunen (bygglov). Det gäller till exempel alla yttre tillbyggnader och de flesta andra yttre förändringar. Du måste själv ta reda på om bygglov krävs. För att ta upp en öppning i bärande vägg krävs anmälan till kommunen. Läs mer om bygglov på Sollentuna kommuns webbsida.

Ibland kan man – även om en ändring inte är bygglovspliktig – ändå tvingas underställa myndigheten ärendet. Det blir då denna som ur till exempel brandsäkerhetssynpunkt avgör om förändringen får göras. Du är skyldig att ta reda på om så är fallet.

När du fått styrelsens godkännande skall du, om det behövs, ansöka om bygglov hos byggnadsnämnden, Sollentuna kommun. När bygglovet har beviljats skall du lämna en kopia på det till vicevärden.

Föreningen har sedan lång tid tillbaka generellt bygglov för pergola på uteplatsen och regnskydd på innergården samt lucka till vind.

Bekräftelse på att arbetet har slutförts

När du har fått styrelsens godkännande, och vid behov bygglov från kommunen, kan du sätta igång arbetet. Allt arbete måste givetvis utföras på ett fackmannamässigt sätt. När arbetet är slutfört skall du bekräfta att det har utförts på det sätt du har beskrivit i ansökan. Det gör du i nedre delen av ansökningsblanketten. Du lämnar sedan blanketten till vicevärdsexpeditionen.

Att tänka på vid planering av några olika ombyggnader:

Inspektionsgropen:

I varje lägenhet finns en inspektionsgrop där ledningarna för värme och vatten går. Luckan till inspektionsgropen sitter i klädkammaren i 2:or, i hallen i 3:or och i klädkammaren under trappan i 4:or och 5:or. Luckan får inte byggas för utan måste alltid vara lätt att lyfta upp så att det går att komma åt installationerna i gropen.

Avstängningsventilerna för kall- och varmvatten sitter ovanför gropen. Även de måste vara lättåtkomliga.

Badrum/duschrum:

För all renovering eller ombyggnad av bad- och duschrum skall ansökan om styrelsens godkännande lämnas in. Arbetet skall utföras enligt GVK:s branschregler Säkra Våtrum och det skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. Golvvärme kan läggas in, men den får endast vara elburen. Om golvbrunnen är äldre än från 1990 skall den bytas i samband med omläggning av golvet. Föreningen ersätter kostnaden för byte av golvbrunn till ett maxbelopp av 4000 kr.

Om vattenledningsrören dras om och byggs in i ytterväggen måste rören isoleras så att vattnet inte fryser. Om rören till övervåningen byggs in skall det finnas en inspektionslucka så att eventuellt läckage kan upptäckas.

Ta bort vägg eller vidga öppningen mellan vardagsrum och sovrum:

Väggen mellan vardagsrums-/halldelen och sovrumsdelen är bärande i alla lägenheter. Om du skall vidga dörröppningen mellan vardagsrummet och sovrummet eller ta upp ny öppning från vardagsrummet till klädkammaren måste öppningen förstärkas. Föreningen har låtit ta fram en rekommendation (ritning) på vilka balkar som blir nödvändiga då det är en bärande vägg. För denna åtgärd krävs bygglov från kommunen.

Lucka till vind: 

Föreningen har sedan början av 1980-talet ett generellt bygglov för att ta upp lucka till vind. Men trots detta skall du alltid ansöka om styrelsens tillstånd för att få ta upp en sådan lucka och göra vinden tillgänglig. Styrelsens rekommendation är att man i 2:or och 3:or tar upp en ingång i taket från klädkammaren eller hallen. Ingången tas upp mellan två reglar och täcks sedan med isolerad lucka som sluter tätt intill taket. (OBS skarvarna i innertakets plattor ligger inte alltid mitt för reglarna). I 4:or och 5:or är den bästa lösningen att ta upp en lucka i väggen mellan två reglar från övervåningen. Även i detta fall skall luckan vara isolerad och sluta tätt intill väggen. Ett alternativ för 5:or är att luckan tas upp från klädkammaren. Se skiss på luckor här.

Golv måste läggas in över den yta som skall användas (inga grejor får läggas på isoleringen utanför golvet). Utrymmet får värmeisoleras. Stöttorna för takstolarna får inte tas bort.

Observera att vindsutrymmet enligt Stadsbyggnadskontorets beslut ENDAST får användas som förvaringsutrymme och att brandfarliga föremål inte får förvaras där.

Altan och trädäck:

Altaner och trädäck får inte läggas så att de går upp över husens träfasader eller skärmstaket. Det ska vara minst 5 cm från däckets överkant till fasadens underkant.