Här kan du läsa föreningens träd- och trädgårdspolicy. Som bostadsrättsförening har vi ett stort ansvar för att värna, vårda och utveckla områdets yttre miljö, där träd, buskar och annan växtlighet är viktiga inslag. Därför antog styrelsen den 18 augusti 2014 en träd- och trädgårdspolicy.

Gemensamma riktlinjer och grundläggande samstämmighet vad gäller träd och trädgård underlättar för såväl boende som styrelse inför ställningstaganden som rör plantering, borttagning och skötsel av växtligheten.

Med en gemensam policy skapas också förutsättningar för kontinuitet för föreningens styrelse i hanteringen av träd- och trädgårdsfrågor. Planerade insatser enligt regelbundet uppdaterad trädvårdsplan gör att kostnaderna kan hållas nere. Behoven av insatser kan variera från år till år. Föreningen strävar efter att avsätta nödvändiga medel i den årliga budgeten för att upprätthålla trädgårdsstandard i linje med denna policy.

Träd, häckar och annan växtlighet skapar struktur och ger området karaktär

För de flesta människor är träd och annan växtlighet ett självklart inslag i utemiljön. Det levande blir en viktig motvikt mot de döda tingen som hus, parkeringsplatser, lyktstolpar, skyltar med mera. I arbetet med att skapa ett vackrare, mer spännande, biologiskt rikare och trivsammare område har träd, buskar och annan växtlighet en mycket viktig roll. Träd ger också en naturlig övergång mellan omgivande landskap/skog och bebyggelse.Träd och buskar renar luften, ger skugga, dämpar vind, minskar upplevelsen av buller och minskar värmeutstrålning. De är även värdväxter åt en mängd olika arter.

De skulpturala kvaliteterna hos ett enskilt träd, en grupp träd eller en häck och årstidsvariationerna i form och färg påverkar upplevelsen av bostadsområdet. Sådant som blomning, lövens form eller ljudet från vinden som susar i trädkronorna är kvaliteter som ger variation och liv till bostadsområdets yttre miljö.

Träd och annan växtlighet på våra allmänna områden

Tegelhagens karaktär av trädgårdsstad ska bevaras. Föreningen eftersträvar att bostadsområdet ska prydas av välskött och välmående växtlighet. En strävan är att bibehålla områdets trädbestånd. Borttagna träd ska där så är lämpligt ersättas med nyplanteringar, om än inte alltid på samma plats. Träd och buskar i föreningen behöver successivt föryngras. Nyplanteringar måste kontinuerligt göras för att få en föryngring av beståndet.

Beträffande trädfällning ansluter sig föreningen till den policy som gäller inom Sollentuna kommun, dvs. att man är restriktiv när det gäller att ta bort fullt friska, välmående träd som inte är till skada. I följande fall kan träd tas bort efter beslut av styrelsen:

  • Sjuka eller skadade träd
  • Träd som växer på ett sådant sätt att de kan vara till skada för person eller egendom
  • Ett träd kan tas bort i syfte att gynna andra närstående träd

Fällning av träd som växer på gemensamma ytor beslutas av styrelsen efter samråd med trädgårdsgruppen och de närmast boende. Fällning av stora uppvuxna träd är dock aldrig en fråga enbart för de närmast boende eftersom de oftast bidrar till områdets allmänna karaktär. Skugga på uteplatserna del av dagen är inte skäl till att ta ner friska uppvuxna träd som inte har andra negativa följder.

Självsådda träd skall tas bort så tidigt som möjligt. De kringboende ansvarar för att detta blir gjort.

Beskärning av träd på gemensamma områden är inte tillåten och ska bara utföras av personer med fackkunskap. Blir ett träd felaktigt klippt är det svårt att rätta till. Förutom att trädets form helt kan förstöras kan rötskador uppstå.

Du som vill läsa mer om beskärning kan fördjupa kunskaperna här (pdf).

På de allmänna ytorna i området finns flera fruktträd som man får plocka mogen frukt från (pdf)

Trädvårdsplan

Föreningen skall ha en trädvårdsplan för en period om 3-5 år. I en sådan plan fastställs åtgärder och tidpunkt för när åtgärderna ska göras. Åtgärder kan vara nyplantering, beskärning, uppsättning av trädstöd, gödsling, säkerhetsbesiktning eller byte av träd eller buskar.

En trädinventering med hjälp av extern expertis och förslag från trädgårdsgruppen ger ett underlag för planen. Planen fastställs av styrelsen och är utgångspunkt för beslut om vilka medel som ska avsättas under nästkommande budgetperiod.

Fördelning av ansvar mellan de boende och föreningen

Innergården, platsen utanför köksfönstret och uteplatsen vid vardagsrummet vårdar de boende själva. De står också för kostnader för inköp av plantor med mera. Längsgående, avskärmande häckar och buskage mellan husens vardagsrumssidor bekostas dock av föreningen men klippning och övrig vård av dessa häckar ansvarar de boende för.

När området var nybyggt fick varje bostad disponera fyra meter rakt ut från huset som uteplats. Resterande utrymme skulle vara öppet för grannar som önskade passera med gräsklippare etc. Efter hand har policyn ändrats så att gränsen för uteplatsen slutar naturligt mot exempelvis en gångväg, garage eller häck mot grannen mittemot mot att marken sköts. Regeln innebär dock att grannar måste ha möjlighet att passera över andras uteplatser utan att hindras av staket eller växtlighet.

Boende, som på grund av hög ålder eller sviktande hälsa inte klarar av att vårda sitt närområde, kan vända sig till trädgårdsansvarig för råd. Vid vanvård av närområdet kan styrelsen besluta om nödvändiga åtgärder och kostnaderna debiteras den boende.

Skötsel av gemensamma ytor

Alla gemensamma ytor – gräsmattor, grusplaner, lekplatser, buskage och rabatter – sköts av de boende tillsammans. Bostadsområdet är indelat i sju delområden (pdf). Inom varje område fungerar en eller två personer som trädgårdsansvariga och ser till att nödvändiga arbeten och vård av det gröna blir fördelat bland de boende. Ett gräsklippningsschema för varje område upprättas inför varje sommar. Insatser i poolområdet planeras gemensamt av de trädgårdsansvariga. En särskild trädgrupp finns också för förslag och åtgärder för föreningens träd.

De trädgårdsansvariga träffas vid ett par tillfällen per år. Trädgårdsgruppen har till uppgift att samordna förfrågningar och önskemål som rör närmiljön och presentera dessa för styrelsen. Styrelsen kan begära underlag från gruppen inför beslut. De trädgårdsansvariga har också till uppgift att planera vår- och höststädningarna och insatser under sommarhalvåret. Mer detaljerad information om trädgårdsansvarigas uppgifter hittar du här.

Ett förråd med trädgårdsredskap och gräsklippare finns på parkeringsplatsen på Skogstorpsvägen. Redskapen ägs av föreningen och kan vid behov användas. Nyckel till förrådet finns hos de trädgårdsansvariga.

Trädgårdsansvariga i respektive område ansvarar för att nyinflyttade får information om föreningens träd- och trädgårdspolicy och om hur trädgårdarna sköts.

Städdagar

Under två dagar, en på våren och en på hösten, anordnas gemensamma städdagar för de boende. Uppgiften är att ta sig an de gemensamma grönytorna genom att t.ex. ansa buskar, rensa ogräs, gödsla, plocka skräp, rensa hängrännor, olja in bänkar och staket.

Frivilliga städkvällar anordnas också under sommarhalvåret, då behovet av ogräsrensning är som störst.

Växtlighet med mera på eget område

Träd och buskar växer ofta snabbt. Kontrollera alltid sluthöjd och utbredning före inköp. Området framför köksfönstret lämpar sig bäst för växtlighet som är låg.

Plantera inte träd och buskar nära husen eller förråden, då det kan äventyra grund-, fasad- och takkonstruktioner. Lämpligt avstånd till vägg varierar beroende på sort, växtsätt och trädform. Stäm gärna av med föreningens trädgårdssakkunniga före plantering. Låt inte klängväxter växa direkt på fasaden utan använd spaljé. Den dränerade stenbädden runt förråden måste hållas öppen.

Egna träd och buskar beskärs och sköts om på ett sådant sätt att de inte blir till besvär för omkringboende. Fallfrukt måste tas om hand så att den inte drar till sig harar, rådjur eller skadedjur.

Samråd alltid med grannarna vid nyplantering av träd och buskar, som kan komma att påverka dem.

Klängväxter som växer in under takplattor eller väggar orsakar skador, till exempel fukt, rötskador och sprängningar. Klipp eller ta bort grenar som växer olämpligt.

Ansök alltid om styrelsen tillstånd om du vill göra några yttre förändringar till exempel sätta upp plank eller staket, bygga altan, sätta upp regnskydd etc. Vissa åtgärder kräver även bygglov från kommunen så kontrollera kommunens regler för bygglov.

Föreningen har ett generellt bygglov för pergola på uteplatsen och regnskydd på innergården.

Vattning av gräsmattor är inte tillåten. I övrigt ska vi uppmärksamma och följa kommunens föreskrifter.