Föreningens ekonomi redovisas i årsredovisningen. Det kan många gånger vara svårt att få en bild av storleksförhållandet mellan olika intäkter och kostnader. Här följer en kort beskrivning.

Föreningens intäkter

 

I huvudsak kommer föreningens intäkter från årsavgifterna vi betalar månadsvis. Garage- och parkeringshyrorna står för en relativt liten del, se diagram nedan:

Intäkter, Brf Sollentunahus2

Intäkter, Brf Sollentunahus2

Föreningens utgifter

Diagrammet nedan visar fördelningen mellan enskilda utgiftsposter. De enskilt största kostnaderna är underhållskostnaden, vilket är den avsättning vi gör till underhållsfonden som vi använder för att bekosta underhållet av fastigheten, och kostnaden för värme. Dessa två utgifter är ungefär lika stora och utgör vardera ungefär 20 procent av utgifterna. Reparationer, ränte-kostnader, avskrivningar och fastighetsskatt/avgift är andra stora utgifter. Tillsammans utgör de ca 40 procent av utgifterna. Räntekostnaden är beroende av ränteläget, men kostnaden förändras långsamt eftersom vi har fördelat lånen på olika bindningstider.

Driftskostnaderna och underhåll respektive reparationer står vardera för ca 30 procent av utgifterna. Andra större poster är avskrivningar och räntor som står för ca 20 procent och fastighetsskatten som är drygt 10 procent av kostnaderna.

Utgifter2015-diagram

Utgifter, Brf Sollentunahus2

Vill du veta mer om föreningens ekonomi?

Besök sidan med våra senaste årsredovisningar!