In Aktuellt

Miljöplanen som fastställdes för ett år sedan har nu uppdaterats med information från 2019. Det har inte skett några större förändringar av värme, el och vattenförbrukningen under de senaste åren.

Avfallet i de gröna tunnorna ökade

Källsorterat matavfall (de bruna kärlen) har inte ökat i jämförelse med år 2018 medan mängden övrigt hushållsavfall (gröna kärlen) har ökat med 19 procent under 2019 jämfört med 2018, vilket är en ökning från 133 kg till 159 kg per hushåll och år.

Det är olyckligt både på grund av att vårt mål är att minska den fraktionen genom bättre utsortering av fraktioner som går till återvinning och av ekonomiska skäl eftersom SEOM ändrade avfallstaxan vid årsskiftet för att stimulera till bättre sortering. Taxan för övrigt hushållsavfall höjdes från 3 kr/kg till 4 kr/kg medan taxan för matavfall ligger kvar på 1 kr/kg

Läs miljöplanen och mer statistik 

Detta gjordes under 2019

  • Installation av laddstolpar för elbilsladdning på 12 parkeringsplatser. Vi fick bidrag för detta från Klimatklivet
  • En blomsteräng har anlagts där den nedre garagelängan på Skogstorpsvägen tar slut. På sikt ska ytan förhoppningsvis locka till sig många insekter. Ytan har markerats med stora stenar runt kanten och en skylt har satts upp.
  • Den 24 november anordnades en återbruksdag/loppis i föreningslokalen. Intresset var stort med många besökare.
  • Två stora barnsäkra vattentunnor har köpts in för uppsamling av regnvatten till bevattning. Installation kommer att ske i april 2020.
  • Avfallssortering är införd i festlokalen, bland annat kan nu matavfall källsorteras.
  • Barnaktiviteter har anordnats i anslutning till trädgårdsdagarna – tillverkning och uppsättning av bihotell respektive byggande av igelkottsbon.
  • Även de inventeringar av träd och buskar som genomförts av trädgårdsgruppen kommer till användning i miljöarbetet, bland annat för att identifiera främmande (invasiva) växter, som bör tas bort.