Kategori Aktuellt

Efter enkäten om avfallshantering tidigare i år kommer flera saker att förbättras. Styrelsen ser en satsning på återvinningshanteringen via entreprenörerna som viktigast. Det är också viktigt att ta fram bättre information till alla boende om framför allt hanteringen av plast- och pappersförpackningar.

Fler åtgärder som styrelsen kommer att gå vidare med:

  • Undersöka möjligheten att öka antalet kärl och/eller storleken på dem för att komma åt problem med överfulla kärl.
  • Regelbunden inre rengöring även av förpackningskärlen. I dag rengörs bara kärlen för mat- respektive restavfall.
  • Under sommarhalvåret planeras för en container för trädgårdsavfall.

Vidare har styrelsen utsett två styrelsemedlemmar som kommer att ha särskilt ansvar för sopsortering och bland annat föra dialog med föreningens miljögrupp när det gäller hur informationen kan förbättras både i föreningens sophus och om kommunens återvinningsstationer.

Resultat av en enkät till alla boende

I maj 2020 gick det ut en enkät om avfallshanteringen i föreningen till alla boende. Vår förenings miljögrupp har sedan sammanställt en rapport baserad på enkätsvaren. Rapporten innehåller också förslag om hur avfallshanteringen kan förbättras. På styrelsemötet 7 september diskuterades avfallsrapporten. Styrelsen bestämde att arbeta vidare utifrån miljögruppens förslag.

Läs hela rapporten om avfallshanteringen

Miljögruppens rapport till styrelsen inklusive sammanställningen av enkätsvaren (pdf)